Home

În urmă cu mii de ani, patru mari culturi s-au întâlnit: Romanii, Traco-Ilirii, Sciţii şi Celţii.
Din conlucrările şi războaiele lor, din schimburile culturale, tehnologice şi economice, din ceea ce o pânză de comunităţi creştine de limbă latină a păstrat şi crescut, s-a născut Romania sau România Străveche. Având ca învăţători pe Împăratul Constantin cel Mare şi maica sa, Elena, pe sfinţii şi eroii primelor secole creştine. Şi pe cei care le-au urmat.

Marele gânditor – şi martir – Mircea Vulcănescu observa:
România a avut o cultură; [18]48 a rupt-o“.
Marele gânditor şi poet – şi martir – Mihai Eminescu observa şi el prăpastia între cultura veche românească şi ceea ce se construia – şi demola! – după 1848.
Marele gânditor şi etnolog Ernest Bernea găsea, cu durere şi obiectivitate ştiinţifică, în anii ’50 ai secolului XX, că “vechea cultură românească a dispărut”.

Şi, da, vechea cultură românească, România Străveche, este astăzi cel mult o amintire.
Din care unii aleg bucăţi mici, pe care le înconjoară de un filigran întunecat de minciuni. Încercând să-i transforme pe români în altceva, transformându-le istoria şi strămoşii în altceva.
De o viaţă caut să găsesc adevărul despre ceea ce sunt.
Iar asta, dat fiind că Dumnezeu a rânduit să fiu român, cuprinde adevărul despre ceea ce este Neamul Românesc.
Astfel am găsit România Străveche. În Istorie şi în Cultură. Şi m-am regăsit pe mine.
Încercând să redau cât mai mult din ceea ce am găsit îmi împlinesc datoria faţă de străbuni. Şi faţă de toţi cei care au aceeaşi căutare cu a mea.

Mihai-Andrei Aldea

Thousands of years ago, four major cultures converged: Romans, Thraco-Illyrians, Scythians, and Celts. From their collaboration and their wars, from their cultural, technological and economic exchanges, from what a web of Latin-speaking Christian communities preserved and fostered, Ancient Romania was born. Its teachers were Emperor Constantine the Great and his mother, Helen, together with the saints and the heroes of the first Christian centuries.  Then, their successors carried on the legacy.

The great thinker – and martyr – Mircea Vulcanescu remarked: “Romania had a culture. (18)48 broke it.”

The great thinker and poet –and martyr – Mihai Eminescu also noticed the chasm between the early Romanian culture and what was built – and demolished – after 1848.

The great thinker and ethnologist Ernest Bernea concluded, with grief and scientific objectiveness, in the 1950s, that “the ancient Romanian culture passed away”.

Indeed, the old Romanian culture, Ancient Romania, is today a memory at most. It is one from which some select small fragments, surrounding them with a dark filigree of lies. That is an attempt to turn Romanians into something else, by turning their history and ancestors into something else.

Throughout my lifetime I have endeavored to learn the truth about what I am. This, as God ordained for me to be a Romanian, involves the truth about what the Romanian Nation is.

That is how I discovered Ancient Romania: through History and Culture. Along the way, I found my true self again, as well.

As I try to impart as many of my findings as one can, I carry out my duty to our ancestors. Also, the one I have to all those who share my quest.

 

Mihai-Andrei Aldea

Panel 1

Despre / About

Acest blog este dedicat României Străvechi, acelei trăiri, istorii, culturi româneşti de demult. Pentru mulţi doar o amintire. Pentru foarte mulţi doar un prilej de închipuiri mult îndepărtate de adevăr, sau de construire a unor minciuni (uneori profund rasiste, pline de ură şi răutate). Pentru mine România Străveche este un fel de a fi.

Port în mine chipul străbunilor. Pe cel trupesc, atât cât l-am cunoscut. Pe cel sufletesc, pe care îl ştiu mai bine şi până mult mai departe.
Şi trăiesc moştenirea lor. Vie. Ducând-o mai departe. Aşa cum pot şi sunt.
Departe, desigur, de perfecţiune. Dar ştiind că fac ceea ce pot. Că, între hotarele priceperii şi puterii mele, îmi fac datoria.

În cunoaşterea moştenirii străbune şi în trăirea ei am găsit multă frumuseţe, multă bogăţie. Pe care o împărtăşesc celor care o vor.
Sunt încredinţat că nimeni nu trebuie silit să primească o anume moştenire. Chiar dacă este a părinţilor lui, a bunicilor şi străbunicilor lui. Ca urmare, nu mă gândesc să impun cuiva această moştenire. Aşa cum resping orice încercare de a mi se impune alta, fie drept cea a străbunilor, fie drept “mai bună”.

This blog is dedicated to the Ancient Romania, to that Romanian emotion, history, and culture of yore. To many it is just a memory. To even more yet, it is only a reason to jump to conclusions that have nothing to do with the truth, or to concoct various lies (some profoundly racist, full of hatred and malice) . To me, Ancient Romania is a way to be.

I carry within myself the image of my ancestors. The physical one, to the extent I came to know it. The spiritual one is the side I know be#er and more deeply. And I live their heritage. It is alive and present. I live it by carrying it on, through what I can and what I am. Far from perfection, of course, yet aware that I do what I can, and that, within the limits of my understanding and abilities, I carry out my duty.

In learning about the ancient heritage and by experiencing it, I discovered a lot of beauty, a lot of wealth. I share it with those who would have it.
I fi
rmly believe that nobody should be forced to accept an inheritance, even if it did belong to his parents, grandparents and great-grandparents. Therefore, I do not intend to impose this legacy unto anyone, the same way I reject any a#empt to have another one imposed unto me, whether packaged as the alleged legacy of my ancestors or as “better”.

Mihai-Andrei Aldea

Panel 2

Contact

ro: Comentariile şi mesajele trebuie să fie civilizate, fără insulte, fără spam, fără reclame, fără texte scrise cu majuscule etc.
În măsura în care văd asemenea comentarii sau mesaje, vor fi şterse.

en: The comments and messages must be civilized, without insults, without spamming, without advertising, without writing with uppercase.
As far as I see this kind of comments and messages, it will be deleted.

Pentru trimiterea de materiale ori sugestii pe teme privind / For sending materials or suggestions about

1. Informaţii istorice sau etnologice / History or ethnology data

mihaiandreialdea1973@gmail.com

2. Saga “Drumul spre Vozia” / “The Way to Vozia” Saga

vozia.book@gmail.com

Reţele de socializare/ Social networks
Facebook

https://www.facebook.com/TheWayToVozia/

sau

https://ro-ro.facebook.com/people/Mihai-Andrei-Aldea/100014430601991